Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBSAH:

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3. Storno objednávky
4. Poučenie kupujúceho o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy
5. Cenové podmienky
6. Poštovné a balné
7. Platobné podmienky
8. Dodacie podmienky
9. Reklamácia
10. Záručná doba a záručné podmienky
11. Ochrana osobných údajov
12. Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Predávajúcim je spoločnosť M@M comp  s.r.o.,      IČO 51 66 98 38, so sídlom Užhorodská 23, 071 01 Michalovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli Sro, vložka číslo 38429/V, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.mamcomp.sk

1.3. Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (spotrebiteľ) alebo podnikateľ v zmysle ustanovenia § 2ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.


2. Uzatváranie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim možno uzatvoriť týmito spôsobmi:
- prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke mamcomp.sk
- elektronickou poštou na adrese obchod@mamcomp.sk,
- telefonicky na tel. č. +421 951 193 900
(ďalej spoločne len „elektronická objednávka“)

2.2. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho a následného potvrdenia o takejto objednávke predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

2.3. Kúpna zmluva vzniká momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu.


3. Storno objednávky

3.1. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

3.2. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

3.3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Kupujúci má právo stornovať odoslanú elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu, avšak iba pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, tj. storno objednávky musí byť predávajúcemu doručené skôr ako predávajúci odošle potvrdzujúcu e-mailovú správu o uzavretí kúpnej zmluvy.

3.5. Storno objednávky musí byť predávajúcemu odoslané elektronicky na obchod@mamcomp.sk správa o storne objednávky musí obsahovať nasledujúce údaje: názov tovaru, kód tovaru, cenu tovaru, ktorý chce kupujúci stornovať a identifikačné údaje kupujúceho.

4. Poučenie kupujúceho o práve odstúpiť od zmluvy

4.1. Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

4.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

4.3. V prípade riadneho a platného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

4.4. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

- listom na adresu sídla predávajúceho, pričom takéto písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, uvedenie tovaru, ktorého sa odstúpenie od kúpnej zmluvy týka, originál faktúry o zaplatení kúpnej ceny za tovar a uvedenie č.ú., na ktoré majú byť poukázané späť finančné prostriedky zo strany predávajúceho.

- prostredníctvom e-mailu. E-mailové odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať totožné obsahové náležitosti, ako listinné odstúpenie od zmluvy.

- prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Pre uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy touto cestou, je potrebné zaslať riadne a úplne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy spolu so starostlivo zabaleným tovarom späť predávajúcemu na adresu jeho sídla.

4.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci odovzdá písomné odstúpenie od zmluvy na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho.

4.6. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

4.7. Tovar nie je možné zaslať na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať.

4.8. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) Zákona ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

4.9. Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky podľa predchádzajúceho bodu až po tom, ako je mu doručený tovar. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

4.10. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.

4.11. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

4.12. Odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade vrátenia nepoškodeného a funkčného tovaru späť predávajúcemu. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o poškodenia tovaru.

5. Cenové podmienky

5.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim na internetovej stránke www.mamcomp.sk je uvedená pod vybraným tovarom. Kúpna cena je uvedená ako celková cena. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena prepravy. 

5.2. Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po uplynutí doby, na ktorú akciové ceny boli stanovené.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť, t.j. zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov uvedené na stránke www.mamcomp.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý si už kupujúci objednal.


6. Poštovné a balné

6.1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

6.2. Predávajúci si účtuje poštovné, ktorého výška závisí od poskytovateľa poštových služieb.

6.3. Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti GLS (ďalej len „kuriér“), v závislosti od výberu zo strany kupujúceho pri uskutočnení objednávky.

6.4. Predávajúci zasiela tovar aj do Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

6.5. Aktuálne a platné ceny poštovného sú uvedené v sekcii „Doprava a platba“  https://www.mamcomp.sk/doprava-a-platba


7. Platobné podmienky
7.1. Platby sa vykonávajú v mene EURO, pričom pri objednávaní tovaru na www.mamcomp.sk je možné platiť týmito spôsobmi:


- PLATBA PRI DODÁVKE TOVARU NA DOBIERKU: kupujúci tu uhrádza kúpnu cenu za tovar, poštovné a poplatok za dobierku 1,40 EUR doručovateľovi pri prevzatí tovaru.

- PLATBA VOPRED: pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar až po pripísaní celej kúpnej sumy tovaru vrátane poštovného, uvedenej v elektronickej objednávke, na bankový účet predávajúceho. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je bezplatný.

IBAN: ................................................

SWIFT: FIOZSKBAXXX 

VS (variabilný symbol): číslo/kód objednávky

- ONLINE PLATBA 24-PAY: za platbu prostredníctvom platobnej brány 24-pay neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. 

 

8. Dodacie podmienky

8.1. Dodávky objednaného tovaru budú expedované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho, maximálne do 1 pracovného dňa odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim kupujúcemu alebo prijatia platby.

8.2. Dodacou dobou sú 2 pracovné dni, v prípade ak objednaný tovar je na sklade.

8.3. Dodacie miesto je miesto, ktoré kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako „dodacia adresa“.

8.4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci bude telefonicky alebo sms správou kontaktovaný pred dodaním tovaru. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase dodania na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu a/alebo Slovenskej pošte v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

8.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a zaplatením kúpnej ceny pri platbe na dobierku, v prípade platby uskutočnenej vopred, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

8.6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, formulár na odstúpenie od zmluvy a v závislosti od charakteru tovaru aj návod na použitie/inštalácie/uvedenie do prevádzky. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom Protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme, aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu, nakoľko si kupujúci porušil svoju povinnosť spísania vád do Protokolu. Tieto vady nebude predávajúci považovať za oprávnene uplatnené.

8.7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená neporušenou lepiacou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

8.8. Tovar dodáva predávajúci na území Slovenskej republiky.


9. Reklamačný poriadok

9.1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra obdržaná kupujúcim pri prebratí tovaru. Tovary, na ktoré platí iná osobitná záručná doba sú batérie.

9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

9.3. Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na preukázateľne výrobné vady tovarov, ktoré neboli spôsobené neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru.

9.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra). Ochrannú fóliu a plombu je kupujúci povinný odstrániť až po odskúšaní funkčnosti dielu, inak reklamácia nebude uznaná.

9.5. Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.

9.6. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu M@M comp s.r.o., Uzhorodska 23, 071 01 Michalovce spolu so záručným listom (tj. faktúra) a reklamačným formulárom. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadným poškodeniam. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného formulára reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný.

9.7. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru, spôsob, akým sa vada prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu vadnej súčasti tovaru. V reklamačnom formulári kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

9.8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré je súčasťou Reklamačného formulára.

9.9. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, (tj. ide o výrobnú vadu, ktorá nebola spôsobená neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru) a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

9.10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho.

9.11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

9.12. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu a ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (tj. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

9.13. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

9.14. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

9.15. V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9.16. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

9.17 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (Zbierka zákonov č. 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


10. Záručná doba a záručné podmienky

10.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.

10.2. Každý tovar ma pri dodaní kupujúcemu priloženú faktúru (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

10.3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý je zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.mamcomp.sk a je úplne zaplatený.

10.4. Podrobnosti a postup pri uplatnení reklamácie vád tovaru upravuje Reklamačný poriadok uverejnený na stránke www.mamcomp.sk

10.5. Pre batérie platia osobitné záručné podmienky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania.

10.6. Osobitná záručná doba platí pre batérie, a to v trvaní 6 mesiacov. Po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

10.7. Batéria mobilného telefónu je schopná zachovávať si svoju nezmenenú kapacitu len v prípade správneho používania, pričom mimoriadny dôraz sa kladie na úvodné opakované formátovanie batérie. Kupujúci je povinný postupovať v súlade s písomnými pokynmi a /alebo návodom na použitie, ktoré je súčasťou dokumentácie zasielanej s tovarom. V prípade, ak kupujúci nepostupuje podľa a v súlade s pokynmi a/alebo návodom na použite tovaru, reklamácia tovaru nebude uznaná.

10.8. V prípade kúpy náhradného dielu s montážou je poskytovaná záruka na vykonanú opravu v dĺžke 3 mesiace. Záruka zaniká poškodením záručnej plomby, mechanickým poškodením, pádom zariadenia alebo vniknutím tekutín do prístroja.

10.9. Kupujúci pri potvrdení objednávky na náhradný diel vrátane montáže berie na vedomie a súhlasí, že pri výmene zakúpeného dielu predávajúci nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť ostatných dielov mobilného zariadenia. Napr. pri zariadení s rozbitým displejom nie je možné zariadenie otestovať pred rozobratím a výmenou displeja. Ak by pri testovaní zariadenia po výmene objednaného dielu boli zistené ďalšie nedostatky náklady na opravu môžu zvýšiť.

10.10. Navýšenie nákladov bude platné až po odsúhlasení zo strany kupujúceho. Zákazník taktiež berie na vedomie, že pri oprave sa môžu vyskytnúť na displeji a kryte drobné nedokonalosti spôsobené opravou. Po začatí opravy nie je možné vrátiť zákazníkovi zariadenie v rovnakom stave ako ho odovzdal.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii s kupujúcim.

11.2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov predávajúceho. Tým je predávajúci oprávnený poskytnúť len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

11.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.4. Objednaním tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.mamcomp.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

11.5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin podľa z. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.


12. Záverečné ustanovenia

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

12.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

12.3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 12.2. sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

12.4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

12.5. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.mamcomp.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

12.6. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.mamcomp.sk.

12.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

12.8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú snažiť prednostne vyriešiť cestou zmieru.

12.9. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane Reklamačného poriadku a vyhlasuje, že pred odoslaním elektronickej objednávky bol riadne oboznámený zo strany predávajúceho o skutočnostiach podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona.  

 

V Michalovciach dňa 17.4.2020                                                                                                  M@M comp s.r.o.